Kivitelezők, felelős műszaki vezetők biztosítása

E-naplós és engedélyköteles munkái is vannak? Tudunk megoldást!


Mi számít biztosítható tevékenységnek kivitelezői felelősségbiztosításon belül?

 • építőipari kivitelezési tevékenység

 • felelős műszaki vezetői tevékenység

 • alvállalkozók tevékenysége is fedezetben van

Önálló Felelős műszaki vezetői tevékenységre is köthető szakmai felleősségbiztosítás,abban az esetben, ha a szakmai tevékenységet alvállalkozói viszonyban látják el és csak ezt a területet kívánják biztosítani.  
 

Mire vonatkozik a kivetelezői felelősségbiztosítás fedezete?

Káresemény akkor következik be, amikor a biztosítottal, alkalmazottjával, vagy a fedezetbe vont alvállalkozójával szemben a megbízó, vagy szerződésen kívüli harmadik személy kárigénnyel lép fel. A fedezet a dologi, személyi sérüléses károkat és a szolgáltatás tárgyában okozott károkat egyaránt megtéríti. A tisztán pénzügyi veszteségekre a kivitelezők és felelős műszaki vezetők szakmai felelősségbiztosítása biztosítónként eltérő módon érvényes. A megbízóra kiszabott esetleges hatósági bírságok, megfelelő felelősségbiztosítás esetén térülnek. Pl. ha kivitelezői hibájára visszavezethető okból épület elhelyezése nem felel meg a területi építésügyi előírásoknak bírságra és egyéb kértérítési kötelezettségre is számíthat a kivitelező. Ebben az esetben a tisztán pénzügyi károk fedezete nagyon fontos lesz.   

Ezúton is szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy az építés szerelés ( C.A.R.) biztosítás, egy szűkebb felelősségbiztosítási védelmet biztosít, mely nem érvényes a megbízónak okozott esetleges károkra, csak harmadik személyekkel kapcsolatos károkozásra terjed ki. 

Milyen költségeket térít a biztosító kivitelezői felelősségbiztosítás esetén?

 • a károkozó körülmény folytán a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést; valamint a károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket;

 • személyi sérüléses kár esetén a károsult elmaradt vagyoni előnyét.

 • a biztosítottat terhelő sérelemdíjat, amennyiben a károsult bizonyítja, hogy a személyiségi jogai sérültek. 

 • a kártérítési követelés és a sérelemdíj után felszámítható késedelmi kamatot

 • a biztosítási eseménnyel összefüggésben felmerülő jogi eljárás költségeit (pl. eljárási díj, illeték, biztosítottat terhelő perköltség stb.)

 • A  jogi képviseletet ellátó ügyvéd megbízási díját, valamint szakértő költségeket

 • a biztosítottat terhelő társadalombiztosítási megtérítési igényeket;

 • a kárenyhítés körébe eső költségeket.

Mennyi időre köthet kivitelező, felelős műszaki vezetői felelősségbiztosítás?

A biztosítás csak teljes tevékenységre,minimum egy évre, a szakmai tevékenységből származó éves árbevétel alapján köthető és a biztosítás folyamatos fennállása alatt okozott, bekövetkezett és bejelentett károkra terjed ki az alapfedezet.

Mire kell különösen odafigyelni?

 • A biztosítás megszüntetése, vagy új biztosítótársasághoz történő áthelyezése esetén a megszünést követően csak 30 napig jelenthető kár a régi szerződés hatálya alatt bekövetkezett káresemény kapcsán. Ez az időszak időbeli hatály kiterjesztése záradék alkalmazásával, 5 évre módosítható.

 • Mindig figyeljenek a pontos adatközlésre, és a lényeges változások lejelentésére.
  A díjszámítás alapja az éves tervezett árbevétel. Amennyiben a vallós árbevétel lényegesen meghaladja a biztosítónak körábban bejelentett, az alulbiztosítottság megállapításához és pro rata kártérítéshez vezethet. Pro rata kártérítés esetén a biztosító olyan arányban téríti csak meg a kárt, amilyen arányban a közölt és valós árbevétel aránylik egymáshoz. 

 • Munkáltatói felelősségbiztosítás csak külön kiegészítéssel biztosított.

 • Alvállalkozók által okozott károk fedezetbevonása javasolt.

 • Munkagépekkel okozott károk fedezete rendszerint csak külön záradék és pótdíj alapján biztosítható.

Ki köthet biztosítást?

A biztosítás szerződője és a biztosított ebben a körben kötött szerződések esetén jellemzően nem tér el egymástól. A szakmai tevékenységet vállaló természetes, vagy jogi személy a biztosítási díjat fizető szerződő és a biztosított is.

Mennyibe kerül a szakmai felelősségbiztosítás kivitelezőknek?

A díjszámítás a szakmai tevékenység éves árbevétele szerint, az igényelt limitösszeg figyelembevételével kerül meghatározásra. Ennek díját egyedi ajánlatkérés után tudjuk meghatározni. Igyekszünk megbízóink részére a legkedvezőbb díjon megfelelő fedezetet találni. 

Példa felelős műszaki vezetők általános és szakmai felelősségbiztosítási díjára:

éves árbevétel:

10 000 000 Ft

kártérítési limit:

5 000 000 Ft/káresemény, 15 000 000 Ft/év

éves biztosítási díj:

60 682 Ft

Példa építőipari kivitelezők általános,környezetszennyezési szakmai és munkáltatói felelősségbiztosítás fedezetének díjára

éves árbevétel:

40 000 000 Ft

kártérítési limit:

10 000 000 Ft/káresemény, 30 000 000 Ft/év

alkalmazottak száma

3 fő

éves biztosítási díj:

90 000-130 000 Ft


Hogyan kérhetek ajánlatot? 

Hungarorisk Kft. 2015.02.12